Cele projektu

Projekt ReadyToWork jest adresowany do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest wyposażenie beneficjentów w umiejętności, kwalifikacje i kompetencje ułatwiające zaistnienie na rynku pracy i wejście na ścieżkę rozwoju zawodowego.

Program trwa od 1 listopada 2016 roku do 30 września 2019 roku. Przewiduje się, że wspraciem objętych zostanie co najmniej 444 studentek i studentów WMI UAM studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie na trzech ostatnich semestrach studiów I i II stopnia, w latach akademickich 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Przedsięwzięcie realizowane jest na wielu płaszczyznach poprzez przeprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu wynosi 1 864 912 złotych, z tego 55 947,39 złotych finansowane jest z budżetu WMI UAM. Pozostała część pokryta jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój prowadzonego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 roku życia odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse. EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.