INTERDYSCYPLINARNE ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ

Tworzenie i realizacja projektów umożliwiających w praktyce ćwiczenie w zespołach sześcioosobowych umiejętności planowania zadań, współdziałania w grupie i w osiąganiu założonych celów.

Projektowanie interfejsów aplikacji

Podczas zajęć projektowych uczestnicy zapoznani zostaną z ogólnymi zasadami użyteczności i projektowania interakcji. Omawiane będą podstawowe zasady użyteczności w oparciu o liczne przykłady dobrych i złych praktyk (zarówno webowe, jak i softwarowe). Szczegółowej analizie poddane zostaną wybrane, złożone zagadnienia projektowania interfejsów. Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami psychologicznymi i technikami perswazyjnymi, które są podstawą percepcji interfejsów. Zdobyte umiejętności będą utrwalane w ramach opracowywanego projektu.

Projektowanie robotów mobilnych

Budowa mobilnych robotów, zarówno autonomicznych, jak i sterowanych, to zajęcia projektowe dedykowane osobom zainteresowanym robotykom. Uczestnicy w oparciu o proste platformy, środowisko Arduino i zestaw podelementów zbudują roboty, które następnie zostaną zaprogramowane zgodnie z zdefiniowanymi zadaniami. Uczestnicy dodatkowo nauczą się między innymi  różnych metod zbierania informacji o nieznanym otoczeniu, interpretować sygnały zbierane z mikrokontrolera, obsługiwać komunikację Androida z Arduino przez Bluetooth .

Internet of Things
Smart City
Podstawy modelowania matematycznego

Warsztaty wprowadzające do zagadnienia modelowania matematycznego, formułowania problemów świata rzeczywistego w języku matematyki oraz poszukiwania ich rozwiązań za pomocą m.in. narzędzi informatycznych.

Metodyczne opracowanie warsztatów matematycznych i informatycznych

Zajęcia wprowadzające do przygotowywania warsztatów matematycznych lub informatycznych dla młodzieży, na drodze  samodzielnego i pełnego  przygotowania projektu warsztatu na który składać się będzie m.in. ustalenie pomysłu tematu zajęć, zredagowanie scenariusza zajęć (dobranie właściwych metod, form i narzędzi pracy i treści), a także jego wstępna ocena.

Modelowanie finansowe

Warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności podstaw modelowania finansowego, jego celów, zakresu i horyzontu czasowego oraz etapów opracowywania modeli finansowych i wykorzystania narzędzi planowania finansowego.

Narzędzia Google w edukacji

Projekt ma służyć zapoznaniu uczestników z zestawem aplikacji udostępnianych przez Google w ramach pakietu Goolge Classroom. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać  z Google Apps w codziennej pracy nauczyciela, zarządzać dokumentami, dzielić się nimi i odbierać prace (feedback) od swoich uczniów.

Matematyka przemysłowa
Wykorzystanie robotyki w nauczaniu

Podczas zajęć grupy będą pracować nad przygotowaniem scenariuszy lekcyjnych dla uczniów do zajęć związanych z wykorzystaniem robotów lego do symulacji doświadczeń fizycznych.  Zajęcia prowadzone będą w oparciu o zestawy  LEGO Education, przeznaczona specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz zestawy LEGO Mindstorms.

Modelowanie matematyczne w edukacji

Celem zajęć będzie ćwiczenie umiejętności dobierania właściwych modeli matematycznych do rozwiązywania problemów jakie pojawiają się na lekcjach matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Wirtualizacja pracowni komputerowych

Zajęcia mają przygotować uczestników do praktycznego wykorzystania wirtualizacji w procesie budowania i przygotowywania pracowni komputerowych, w szczególności w środowisku szkolnym.